”Thuhet Se Nëse E Thoni Këtë Lu Tje Përditë Al Lahu Do U Mb Rojë Nga Kjo E Ke Qe Dhe Së Mundje”

Të be sosh është një gjë shumë e bukur, një lu tje që bëhet shpesh është kjo:Mos të ju ike dite pa mos e thënë këtë l utje (thuaje cdo dite ) Thuaje kete lu tje : O All ah la rgoje nga tr upat tane cdo se mu ndje.

O All ah l argoje nga tr upat tane cdo se mundje , he lm, ma gji, me s ysh, me rzi, br enge, pikellim dhe zevendesoje me she ndet ,lumturi dhe gezim.O Al ah largoje nga trupat tane cdo se mundje ,helm, magji, mesysh, merzi, brenge, pikellim dhe zevendesoje me she ndet , lumturi dhe gezim !!!